TRUBOSTAL- SUBOTICA

KRANSKA STAZA NOSIVOSTI: 5T
DUŽINA STAZE: 30m
KRANSKA STAZA NOSIVOSTI: 2T
DUŽINA STAZE: 30m
KRANSKA GREDA NOSIVOSTI: 3,2T
RASPON: 14m